Kurse & Seminare

1.png

TCM & Yoga im Jahreskreis

Element METALL

22.10.2022

09.00-13.00 Uhr

2.png

TCM & Yoga im Jahreskreis

Element WASSER

17.12.2022

09.00-13.00 Uhr

3.png

TCM & Yoga im Jahreskreis

Element HOLZ

11.03.2023

09.00-13.00 Uhr

5.png

TCM & Yoga im Jahreskreis

Element FEUER

10.06.2023

09.00-13.00 Uhr

4.png

TCM & Yoga im Jahreskreis

Element ERDE

16.09.2023

09.00-13.00 Uhr